Změny v roce 2023:

Železniční rallye 2023 - pokyny

Přihlášky: U organizátora nejlépe nejpozději týden před akcí. Předem nepřihlášeným hrozí, že nedostanou papírové soutěžní materiály a diplom. Startovné bude vybíráno na startu soutěže.

Jednotlivci a skupiny: Každé soutěže se mohou oficiálně zúčastnit jednotlivci nebo skupiny nejvýše pěti soutěžících. Všichni členové skupiny jsou povinni jet spolu od startu do cíle (štafeta je zakázána), pokud někdo cestou odstoupí, lze ho v cíli dodatečně ze skupiny vyškrtnout.

Upozornění pro mládež: Mládež do 18 let se smí zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let anebo s písemným souhlasem rodičů. O formulář si napiště mailem.

Startovné: Výše startovného závisí na včasnosti přihlášení. Platí se za každou soutěž zvlášť, viz tabulka. Skupiny soutěžících, kteří pojedou spolu, stačí jim jedna kopie soutěžních materiálů a chtějí být ve výsledcích uvedeni jako skupina, mohou platit jen jedno startovné. Nováčci nebo skupiny nováčků mají slevu 50 %. Nováčkem se rozumí ten, kdo se neúčastnil ani jedné hry od roku 2020.
Hra je nezisková, startovné slouží k úhradě nákladů spojených s jejím uspořádáním.

přihlášeni nejpozději předposlední pondělí před hrou80 Kč
přihlášeni nejpozději poslední pondělí před hrou100 Kč
přihlášeni později120 Kč

Zrušení akce: Pokud ve středu před hrou ve 12:00 nebude aspoň 7 přihlášených, pak se hra bez náhrady ruší.

Hlavní organizátor: Robert Babilon, mobil 732 983 985, e-mail je dole na stránce.

Pravidla železniční rallye

Základní pravidla soutěže: Cílem soutěže je během určené doby (cca 9 až 25 hodin) cestováním po železnicích v celé ČR nebo v určené oblasti (PID, IREDO, DÚK, apod.) získat co nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů je lepší vyšší počet ujetých kilometrů (počítají se jen kilometry v bodované oblasti). Je nutno během cesty získat aspoň jeden prémiový bod a dojet včas do cíle. Body se udělují za projetou trasu. Kromě toho lze získat prémiové body, které se nejčastěji udělují za dosažené prémiové stanice, ale v posledních letech bývají často i za něco jiného (viz dále). Údaje v propozicích neuvedené (např. čas startu a cíle, cílová stanice, prémiové stanice a jejich bodování, apod.) budou sděleny na srazu před startem.

Bodování trasy: Do bodového hodnocení se počítají železniční tratě v určené oblasti, včetně tratí peážních. Za každý tarifní kilometr získáte počet bodů uvedený v tabulce podle druhu použitého vlaku. (Tabulka je orientační, v konkrétních soutěžích může být bodování jiné.) Počítá se pouze první projetí tratě bodovaným vlakem; u úseků, které mapa sítě neumožňuje projet jen jednou (např. u koncových tratí), se počítá jejich první projetí v každém směru. V případě cesty ven z určené herní oblasti se počítá trasa jen do posledního zastavení vlaku v oblasti; zbytek trasy vlaku se neboduje a trať se nepovažuje za projetou. Obdobně pro cestu zpět do oblasti. U vlaků se počítá jejich skutečná trasa (pokud soutěžící neví, kudy vlak jel, započítá si méně výhodnou variantu). Pro každou hru by měla být k dispozici aplikace (ve formě webové stránky), která bude evidovat trasu a počítat body. Kdo nemá přístup na web, může trasu zaznamenávat na papír.

Započítávané vlaky: Do bodového hodnocení se počítají pouze vlaky a autobusy uvedené v Jízdním řádu SŽ nebo ve vlakovém IDOSu, použité za podmínek stanovených tarifem a přepravními podmínkami příslušného dopravce či intergovaného systému. Ze startovní stanice musí být použito vlaku s pravidelným odjezdem po čase startu. Během soutěže lze používat veřejnou linkovou dopravu (autobusy, MHD, ...) a vlastní nohy, ostatní prostředky (jízdní kola, taxi a jiné automobily, atd.) jsou zakázány.

Náhradní doprava: Náhradní doprava (NAD) je ve hře rovnocennou náhradou vlaku. Všude, kde se v pravidlech píše o vlaku, je tím míněna i případná náhradní doprava.

Os, NAD, TL6 bodů
Sp, TLX, LET5 bodů
R, Ex, IC, EC, EN, railjet, nightjet - bez povinné rezervace
(všichni dopravci)
4 body
vlaky s povinnou rezervací1 bod
komerční vlaky RJ, LE1 bod
vyjmenované noční vlaky4 body

Mapa sítě: Mapa sítě je tvořena tarifními body (stanice a zastávky, bez pohraničních bodů) v oblasti, ve které se hraje, a mapovými úseky spojujícími sousední tarifní body. Do mapy sítě jsou u celorepublikových soutěží zařazeny všechny tratě uvedené na mapě v Jízdním řádu. U lokálních soutěží jsou do mapy sítě zařazeny pouze ty tratě, po kterých jede během soutěže aspoň jeden pravidelný vlak. Polohy výhyben apod. se neuvažují, větvení se počítá vždy v tarifním bodě. V případě, že mezi sousedními tarifními body vede víc tratí, považuje se to za stejný mapový úsek. Traťová spojka se považuje za mapový úsek pouze v případě, že tarifní vzdálenost po ní je kratší než při jízdě mimo ni. Pokud je tarifní vzdálenost stejná, pak se trasa vlaku počítá přes stanici, kterou spojka míjí.

Výběr spojek, které nejsou mapovými úseky
Prosenice – Rokytnice u Přerovapočítá se přes Přerov
Bludov lázně – Postřelmovpočítá se přes Bludov
Srní u České Lípy – Vlčí Důl-Dobranovpočítá se přes Českou Lípu hl.n.

Výběr úseků ležícíh na více tratích
Praha hl.n. – Praha-Vysočany070, 231, 232
Praha Mas.n. – Praha-Vysočany070, 231, 232
Praha hl.n. – Praha-Vršovice210, 221
Brno hl.n. – Brno-Židenice251, 260, 340
Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice240, 244, 251
Č. Budějovice – Č. Budějovice sev.zast.190, 220
Č. Budějovice – Č. Budějovice již.zast.194, 196
Plzeň hl.n. – Plzeň Jižní předměstí178, 180, 191
Děčín hl.n. – Děčín východ073, 081
Nymburk hl. n. - Veleliby061, 071
Pardubice – Pardubice-Rosice n.L.031, 238
Český Těšín – Chotěbuz320, 321

Prémiové stanice: V hrách s prémiovými stanicemi získá soutěžící za každou vlakem dosaženou prémiovou stanici předem určený počet bodů. Prémiové stanice mohou být zadány seznamem (pak jich bývá cca 5-10 za cca 250 až 400 bodů) nebo vlastností (např. všechny koncové stanice, všechny zastávky na znamení). Dosažením stanice se rozumí zastavení vlaku nebo přestup z vlaku na vlak, nestačí průjezd stanicí bez zastavení. Taktéž nestačí vlakem jenom přijet nebo jenom odjet (v kombinaci s pěším přesunen nebo jinou veřejnou dopravou). Zastávka na znamení se započítá, i když tam vlak fyzicky nezastaví.

Jiné prémie: Zejména u jednodenních soutěží bývá často bodováno něco jiného než dosažení prémiových stanic. V minulosti se prémiové body přidělovaly např. za tyto typy událostí:
(o) jízda konkrétními vlaky (pěticiferné osobáky, turistické linky, apod.)
(o) přestup ve stanici s nějakou vlastností (např. jednoslovný název)
(o) geometrické vlastnosti trasy, např. dosažení uzlu z aspoň tří stran

Pozdní příjezd do cíle: V propozicích hry, případně až na startu, budou určeny dva časy – čas cíle a čas uzavření cíle. Pokud dorazíte až po uzavření cíle, budete diskvalifikováni. Pokud dorazíte po čase cíle, ale do jeho uzavření, bude se postupovat takto:
a) Pokud dojedete do cíle vlakem s pravidelným příjezdem nejpozději v čase cíle, nebudete nijak trestáni.
b) Pokud dojedete do cíle vlakem s pravidelným příjezdem až po čase cíle, odečte se vám 30 bodů za každou minutu (počítá se čas skutečného příjezdu).
c) Pokud dorazíte do cíle jinak než vlakem, odečte se vám 30 bodů za každou minutu prodlení (počítá se čas odevzdání hrací karty organizátorovi).
Skutečný příjezd vlaku bude zjišťován pomocí oficiální aplikace Grapp, pokud nepůjde zjistit (např. u NAD), pak se okamžikem příjezdu rozumí čas otevření dveří. Všechny časy se zaokrouhlují na celé minuty dolů. Hra končí odevzdáním hrací karty organizátorovi. Jako cíl soutěžícího nelze uznat okamžik, kdy dosáhl cílové stanice, ale pokračoval ve hře dál a do cíle se nestihl včas vrátit.

Prokazování cesty: Hrejme fair play. V současné době není třeba svou cestu prokazovat.

Diskvalifikace: Soutěžící bude diskvalifikován, pokud
a) poruší pravidla soutěže (nezíská ani jeden prémiový bod, vyjede před startem, nedojede včas do cíle, použije autostop, apod.),
b) hrubým způsobem poruší ustanovení tarifu nebo přepravních podmínek,
c) zapíše do aplikace či papírové tabulky záměrně nepravdivé údaje.

Zásady fair play a taktizování: Je zakázáno se držet jiného soutěžícího. Je dovoleno sledovat ostatní soutěžící pro získání přehledu o tom, kdo kudy jede. Je dovoleno využít tyto informace k pozdějšímu taktizování (má náskok, musím zariskovat; má ztrátu, nemusím riskovat; apod.)

Řešení neobvyklých situací: Jak se boduje neobvykle trasovaná NAD a další zvláštnosti, které nastávají jednou za uherský rok, jsou popsány v samostatné příloze.

Odlišnosti: V konkrétních soutěžích mohou být některá pravidla jinak (např. bodování vlaků, tresty za pozdní příjezd do cíle, atd.). V případě změn se přesné znění dovíte v propozicích, případně až na srazu před startem soutěže.

Odměny: Vítěz získá příspěvek na jízdné ve výši 300 Kč. V případě společného pořadí se částka rozdělí.

Pravidla mistrovství ČR

Bodování soutěží: Mistrovství ČR je celoroční soutěž, každému soutěžícímu se započítávají výsledky podle níže uvedené tabulky. V případě shodného výsledku v soutěži (společného pořadí) se příslušné body rozdělí rovným dílem. Soutěžící, který je ve hře diskvalifikován, nezískává za tuto hru žádné body.

   1.  2.  3.  4.   5.  6.  7.  8. 
dvoudenní hra (A) 26191385321
 poslední plánovaná jednodenní hra (B)23171285321
další jednodenní hry(C)1813964321

Pořadí MČR:

Počet takto získaných bodů určí pořadí Mistrovství ČR. V případě rovnosti bodů rozhoduje umístění v soutěži typu A (pokud bude), dále B, nakonec soutěže typu C seřazené od nejvyššího počtu startujících, v případě rovnosti od nejvyššího počtu těch, co zdárně dojeli do cíle, a v případě rovnosti od nejpozdějšího data konání. Počítají se pouze bodovaná umístění, tj. např. deváté místo nebo neúčast jsou na tom stejně. Pokud takto nebudou určena první tři místa, bude uspořádána rozhodující virtuální rallye nebo po dohodě jiný způsob rozdělení medailí.

Sloučení a rozdělení týmů: Pokud se dosavadní tým chce při další akci rozdělit, musí ještě před startem říct, která část je pokračovatelem dosavadního týmu. Zbylá část dosavadního týmu nedostává za již odjeté soutěže žádné body. Sloučení týmů není možné, do týmu je možné pouze přibrat jednotlivce, kteří se v daném ročníku ještě nezúčastnili žádné soutěže. Ve výsledcích mistrovství se objeví jména pouze těch soutěžících, kteří bodovali aspoň v jedné z her daného ročníku.