Přednáška se koná ve středu od 14:00 v K3, cvičení jsou otevřena dvě, a to ve čtvrtek od 12:20, resp. 14:00 v K11.

Požadavky na zápočet: Aktivní účast (měrená zejména body v CodExu), zápočtový program, praktický test.
Požadavky na zkoušku: Písemná a ústní zkouška na objektový navrh a teorii.

Obsahy přednášek:

3. října (přednáška pokračuje 4. října na cvičení):
Organizační informace, obecné vlastnosti jazyků famílie jazyka C, definice proměnných, definice funkcí, základní řídící struktury v těchto jazycích, základní zopakování objektového programování, vzhled programu v jazyku C# (s příkladem - Euklidův algoritmus), stručný úvod do ovládání Visual Studio .NET 2008 (které je v K11 a tedy bude používáno ke cvičení).
Slidy.

10. října (předpokládané, zastoupí mě kolega Holan):
Třídy a objekty, jejich implementace a použití v C#. Konstruktory, destruktory. Předání parametru hodnotou, referencí a výsledkem. Dědičnost, objekty this a base. Slidy, které bych promítal, kdybych přednášel já.

17. října:
Pokračování v objektovém programování. Prošli jsme slidy z očekávané druhé a třetí přednášky a zabývali se tím, co kolega Holan neřekl. Abych zbytečně nenadělal chaos ještě větší, než je potřeba, vyvěsím slidy ze 3. přednášky. Spolu s minulými by měly pokrývat, co jsme probrali. Slidy ke třetí přednášce.

24. října:
Tvorba formulářových aplikací, událostmi řízené programování. Přednáška se konala bez slidů, tvorba byla přímo demonstrována. Jako studijní materiál můžete použít toto.

31. října:
Jmenné prostory, pole, soubory (StreamReader, StreamWriter). Slidy.

7. listopadu:
Diskretni simulace a nektere informaticke problemy (deadlock). Seznamy (ArrayList a List). Slidy.

14. listopadu:
Generika, pretezovani operatoru. Slidy. (Skončili jsme na úrovni slidu 20.)

Další materiály:
Materiál o instalaci a základních vlastnostech prostředí MS Visual Studio a MONO. Pozor, materiál je několik let starý a popisuje Studio verze 2008, dnes jsou k dispozici verze 2010 a 2012 a některé drobnosti se mohou lišit! Materiál plánuju do konce kalendářního roku upgradovat.