SVOČ 2000 - soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti


Zpráva o průběhu obnovené SVOČ

V roce 1989 byla přerušena dlouhá série celostátních soutěží ve studentské vědecké odborné činnosti. I nadále pokračovaly řešitelské soutěže, postrádali jsme však přehlídky odborných prací typu SVOČ. Proto se matematická vědecká sekce JČMF rozhodla, že inicializuje obnovení soutěže v oboru matematika.

První ročník obnovené Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti SVOČ 2000 se konal při příležitosti Světového roku matematiky dne 5. května v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě. Záštitu nad soutěží převzali rektor VŠB-TU Ostrava prof. ing. Václav Roubíček, CSc., a předseda JČMF prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. Přípravy odborného programu se ujal řídící výbor ve složení doc. RNDr. Z. Boháč, CSc., HGF VŠB-TU Ostrava (organizační zajištění), RNDr. O. Čepek, PhD., doc. RNDr. J. Franců, CSc., FSI VUT Brno, Mgr. D. Hlubinka, PhD., MFF UK v Praze, RNDr. M. Kopáčková, CSc., FSt ČVUT v Praze, doc. RNDr. J. Kratochvíl, CSc., MFF UK v Praze (předseda) a doc. ing. E. Pelantová, CSc., FJFI ČVUT v Praze.

Soutěž proběhla netypicky v jediné celostátní úrovni. Přes poměrně krátkou lhůtu se přihlásilo 27 studentů: Petr Kaňovský, Monika Ryndová (PřF MU Brno), Miroslav Urbánek (FSI VUT Brno), Oto Přibyl, Lenka Radová, Taťána Funioková (PřF UP Olomouc), Petra Šindelářová (MÚ SU Opava), Radomír Perzina (O-PF SU Karviná), Simona Sobková, Ondrej Bartošík (PřF UO Ostrava), David Horák (FEI VŠB-TU Ostrava), Petr Nečesal (FAV ZČU Plzeň), Jiří Mikyška, Petr Cintula (FJFI ČVUT Praha), Jakub Duda, Radek Erban, Martin Ondreját, David Opěla, Jan Rychtář, David Just, Filip Krška, Jan Kalina, Lenka Koblížková, Arnošt Komárek, Marek Janata, Pavel Koukal, Daniel Kráľ (MFF UK Praha). Řídící výbor rozhodl, že všechny práce budou oceněny pozváním autorů na závěrečnou studentskou konferenci. Protože původně vyhlášené sekce byly velmi nerovnoměrně obsazeny, rozhodl výbor o přizpůsobení sekcí tak, že sekce Analýza a aplikovaná matematika bude rozdělena na dvě sekce Matematická analýza a Aplikovaná analýza, a sekce Matematické struktury a Informatika budou sloučeny do jedné.

Po krátkém slavnostním zahájení, na kterém účastníky přivítal prorektor VŠB-TU prof. RNDr. P. Wyslych, CSc., se rozběhla vlastní práce v sekcích. Odborné poroty měly velmi těžkou práci a shodly se na tom, že celkově byla kvalita prací i jejich prezentace na vysoké úrovni.

Autoři oceněných prací obdrželi finanční ceny, vítězům navíc doc. RNDr. B. Půža, CSc., jménem Nadace Akademika Otakara Borůvky pro rozvoj matematiky věnoval biografii Otakar Borůvka a kazetu s autentickou nahrávkou rozhovorů s O. Borůvkou. Všichni si odvezli některou z publikací z historie české matematiky vydaných MVS JČMF ve spolupráci s nakladatelstvím Prometheus a pamětní publikaci vydanou ke sto padesátému výročí založení Vysoké školy báňské v Ostravě.

Vyhlášení soutěže mělo velmi příznivý ohlas. Řada institucí ji podpořila; vedle již zmíněné VŠB-TU Ostrava to byly MFF UK v Praze, MÚ SU v Opavě, FSI VUT v Brně, Klub absolventů a přátel FAV ZČU v Plzni, MÚ AV ČR a MVS JČMF. Všem těmto institucím patří dík. Zvláštní poděkování přísluší ostravským organizátorům, kteří pod vedením doc. Z. Boháče pro soutěž na půdě VŠB-TU připravili vynikající podmínky, a všem porotcům, kteří věnovali čas a úsilí hodnocení účastníků.

SVOČ v matematice se znovu úspěšně rozběhla. Příští ročník by se měl konat již v širším měřítku, pořadatelem závěrečné studentské konference bude Matematický ústav SU v Opavě.

Jan Kratochvíl, Jiří Rákosník

Sekce 1 - Matematická analýza
Porota: Mgr. M. Pokorný, PhD., doc. RNDr. K. Smítalová, CSc., prof. RNDr. L. Zajíček, DrSc.

Sekce 2 - Aplikovaná analýza
Porota: RNDr. J. Bouchala, doc. RNDr. J. Franců, CSc., prof. RNDr. S. Míka, CSc.

Sekce 3 - Pravděpodobnost a statistika
Porota: doc. ing. R. Briš, CSc., Mgr. D. Hlubinka, PhD., RNDr. P. Popela, Dr.

Sekce 4 - Matematické struktury a informatika
Porota: doc. RNDr. J. Kratochvíl, CSc., prof. RNDr. J. Močkoř, DrSc., doc. ing. V. Novák, DrSc., RNDr. P. Pudlák, DrSc.


Back