Třinácté cvičení – Dodělání AWK + větší příklad (domácí)

Navážeme na AWK z minulého cvičení.

Základy AWK:

Zobrazit/skrýt základy AWK

Dodělání AWK

Lepší matchování

Matchovat se lze i jenom na některý field záznamu a to konstrukcí $1 ~ /.../. A vzory lze také kombinovat pomocí && a || a negovat !:


$3 ~ /^Volkswagen/     # Matchují záznamy se třetím sloupce začínajícím na "Volkswagen"
$3 !~ /^Volkswagen/     # Všechny ostatní
!/^#/            # Nezakomentované řádky
/^#/ || $3 ~ /^Volkswagen/ # Záznamy buď celé zakomentované, nebo se třetím sloupce začínajícím na "Volkswagen"

Funkce v AWK


function minimum(pole,   min) {
	min = pole[0]
	for (i in pole) {
		if (pole[i] < min) min = pole[i]
	}
	return min
}

Pozor, nedají se v nich definovat lokální proměnné. Ale dá se použít trik s neuvedenými proměnnými v hlavičce – při volání není potřeba uvést všechny argumenty a AWK za ně dosadí prázdnou hodnotu. Funkci výše lze tedy zavolat klidně jako minimum(pole) a min pak použijeme jenom uvnitř funkce.

Velký úkol

Příklad je zadaný jako úkol v odevzdávacím systémku. Tento úkol je poměrně volný, základ bodování je 10 bodů, ale podle (ne)pěknosti řešení a toho, kolik funkcionality implementujete, můžete dostat až +/- 5 bodů od základu. Snažte se o srozumitelný a rozumný kód, pište komentáře, prostě ať se v tom sami vyznáte.
Napište skript, který dostane URL a stáhne z ní a z odkazovaných stránek všechny emailové adresy. Měl by umět nastavit hloubku rekurze pomocí parametru -r <číslo>, defaultně 10.

Měl by umět:

Nápověda: Zajistit stahování každé stránky jenom jednou lze třeba pomocí seznamu již stažených stránek, nebo třeba vytvářením souboru pro každou staženou stránku. Nebo třeba úplně jinak :-)

Rady pro jednotlivé části:

 1. Parsování argumentů – pomocí příkazu getopts
  • Formátovací string: ab:c definuje přepínače a, b a c, kde b bere parametr
  • getopts vrací postupně všechny parametry (název v definované proměnné, hodnotu v $OPTARG a číslo parametru v $OPTIND)
  • Pro zpracování jednotlivých parametrů se hodí použít case <proměnná> in, klauzule *) je default
  
  while getopts r: opt; do
  	case $opt in
  		r) r=$OPTARG;;
  		*) echo "Usage: $0 [-r DEEP]";;
  	esac
  done
  
 2. Stažení jedné stránky – pomocí příkazu wget s nastaveným výstupem přepínačem -O
  • Hodí se použít dočasný soubor získaný pomocí mktempt
  
  t=$(mktemp)
  wget -O "$t" "$url" 2>/dev/null
  
 3. Získání emailových adres – vhodným použitím regulárních výrazů a příkazu grep
  • Přepínač -E zapíná extended regexy, přepínač -o způsobuje výpis pouze matchnutých částí
  
  grep -Eo "[a-zA-Z0-9+.-]+@[a-zA-Z0-9+.-]+" < "$t" >> mailove_adresy.txt
  
 4. Získání odkazů – pomocí sedu
  • Odkazy jsou ve tvaru href="...", zkonstruujte si pro ně regex
  • Přepínač p na konci sedového příkazu substitute způsobí výpis nahrazené části
  
  sed -n 's/.*href="\([^"]*\)".*/\1/p' "$t"
  
 5. Rekurzivní dotazy – potřeba zajistit:
  • Zajistit, abychom stejný odkaz stahovali jenom jednou
  • Omezit se jen na doménu danou původním odkazem (bonus)