Jedenácté cvičení – Web crawler aneb rekurzivní stahovač

Toto cviko bylo věnováno z části dodělávání chybějících věcí ze shellu a pak hlavně jednomu většímu příkladu – napsání rekurzivního stahovače webových stránek.

Příkazy a plán:

Příklady:

 • Příkaz find hledá soubory (a složky) podle daných parametrů v zadaném umístění a provede s nimi akci (defaultní akce je vypsat jejich název)
 • Pokročilejší filtrování:
  1. Vypište všechny složky pod /etc, které mají alespoň trojpísmenný název
  2. Vypište všechny symbolické linky v /etc bez sestupování do podsložek (tedy už ne symlinky v /etc/neco/...)
  3. V adresáři /etc najděte soubory, které jsou novější než /etc/passwd
  4. Vypište všechny normální soubory v /etc, které nevlastí root
  5. Spočítejte velikost všech souborů v /etc s příponou .sh
  6. Vypište všechny normální soubory v /etc, které nevlastí root a pro každý z nich vypiště dlouhé informace pomocí ls -l
 • Velký úkol

  Úkol: Napište skript, který dostane URL a stáhne z ní a z odkazovaných stránek všechny emailové adresy. Měl by umět nastavit hloubku rekurze pomocí parametru -r <číslo>, defaultně 10.

  Základní části

  1. Parsování argumentů – pomocí příkazu getopts
   • Formátovací string: ab:c definuje přepínače a, b a c, kde b bere parametr
   • getopts vrací postupně všechny parametry (název v definované proměnné, hodnotu v $OPTARG a číslo parametru v $OPTIND)
   • Pro zpracování jednotlivých parametrů se hodí použít case <proměnná> in, klauzule *) je default
   
   while getopts r: opt; do
   	case $opt in
   		r) r=$OPTARG;;
   		*) echo "Usage: $0 [-r DEEP]";;
   	esac
   done
   
  2. Stažení jedné stránky – pomocí příkazu wget s nastaveným výstupem přepínačem -O
   • Hodí se použít dočasný soubor získaný pomocá mktempt
   
   t=$(mktemp)
   wget -O "$t" "$url" 2>/dev/null
   
  3. Získání emailových adres – vhodným použitím regulárních výrazů a příkazu grep
   • Přepínač -E zapíná extended regexy, přepínač -o způsobuje výpis pouze matchnutých částí
   
   grep -Eo "[a-zA-Z0-9+.-]+@[a-zA-Z0-9+.-]+" < "$t" >> mailove_adresy.txt
   
  4. Získání odkazů – pomocí sedu
   • Odkazy jsou ve tvaru href="...", zkonstruujte si pro ně regex
   • Přepínač p na konci sedového příkazu substitute způsobí výpis nahrazené části
   
   sed -n 's/.*href="\([^"]*\)".*/\1/p' "$t"
   
  5. Rekurzivní dotazy – nestihli jsme dodělat. Zbývá:
   • Zajistit, abychom stejný odkaz stahovali jenom jednou
   • Omezit se jen na doménu danou původním odkazem (nebylo v původním zadání, ale je velmi užitečné)


  Základ programu:

  (použitelné jako základ navazujícího úkolu)
  
  r=10 # default
  while getopts r: opt; do
  	case $opt in
  		r) r=$OPTARG;;
  		*) echo "Usage: $0 [-r DEEP]";;
  	esac
  done
  # Posuneme se o počet parametrů naparsovaných getopts (-1 kvůli +/-1 chybám)
  shift $(($OPTIND - 1))
  
  # Stažení jedné stránky
  url="$1"
  t=$(mktemp)
  wget -O "$t" "$url" 2>/dev/null
  
  # Vygrepování emailových adres
  grep -Eo "[a-zA-Z0-9+.-]+@[a-zA-Z0-9+.-]+" < "$t" >> mailove_adresy.txt
  
  sed -n 's/.*href="\([^"]*\)".*/\1/p' "$t"
  
  # Zbývá dodělat rekurzi a další věci viz úkol v submitteru