Třinácté cvičení – Dodělání AWK, zbytky shellu (funkce, signály, procesy)

Navážeme na AWK z minulého cvičení. A pak věci, co nám v shellu různě zbyly jako funkce, signály, procesy.

Základy AWK:

Zobrazit/skrýt základy AWK

Dodělání AWK

Lepší matchování

Matchovat se lze i jenom na některý field záznamu a to konstrukcí $1 ~ /.../. A vzory lze také kombinovat pomocí && a || a negovat !:


$3 ~ /^Volkswagen/     # Matchují záznamy se třetím sloupce začínajícím na "Volkswagen"
$3 !~ /^Volkswagen/     # Všechny ostatní
!/^#/            # Nezakomentované řádky
/^#/ || $3 ~ /^Volkswagen/ # Záznamy buď celé zakomentované, nebo se třetím sloupce začínajícím na "Volkswagen"

Funkce v AWK


function minimum(pole,   min) {
	min = pole[0]
	for (i in pole) {
		if (pole[i] < min) min = pole[i]
	}
	return min
}

Pozor, nedají se v nich definovat lokální proměnné (ale dá se použít trik s neuvedenými proměnnými v hlavičce).

Dodělávky v shellu:

Aliasy

Jednoslovné zkratky usnadňující práci v shellu.


alias p='python3' # Nastaví alias
alias p      # Vypíše alias
alias       # Vypíše všechny aliasy

Funkce


hello () {
	echo "Hello $1."
}

nactiHeslo() {
	printf "Zadej heslo: " 1>&2
	read passwd
	echo "$passwd"
}
heslo=$(nactiHeslo)

Signály

POSIXové signály:


$ kill -l
1 SIGHUP  # hang up - třeba po rozpadnutí SSH spojení (u démonů se používá pro znovunačtení konfigurace)
2 SIGINT  # interrupt - posílá ho třeba Ctrl-C
3 SIGQUIT  # quit - posílá ho Ctrl-\
6 SIGABRT  # abort
9 SIGKILL  # kill - nelze odchytit, následuje nenávratná a okamžitá smrt procesu
14 SIGALRM  # alarm
15 SIGTERM  # terminate - požádání o ukončení běhu

Mimo SIGKILL lze signály odchytávat pomocí trap '<příkazy>' <signály>, často se místo příkazů používá volání nějaké funkce.


trap '' INT         # Zablokuje SIGINT (na Ctrl-C neudělá nic)
trap 'echo "Koncim"' TERM  # Před koncem programu se rozloučí
trap 'funkce' INT QUIT   # Lze volat i funkci a nastavit stejný trap pro více signálů

Posílání signálu procesům

 1. Zjistit PID procesu (třeba pomocí ps, top nebo htop)
 2. Zavolat třeba kill -9 PID
 3. Užitečný pro zjištění PID je i pgrep nazev_programu
 4. Může se hodit i killall nazev_programu
 5. Příklady:

  1. Napište v AWK vlastní wc počítající počet řádků, počet slov a počet znaků a vypište je na konci.
  2. Vymyslete awk skript/příkaz, který bude mazat nadbytečné prázdné řádky – tedy každou posloupnost za sebou jdoucích prázdných řádků změní na jediný prázdný řádek.
  3. Napište program, který vypíše jméno signálu, který mu byl zaslán a běží dál bez ukončení (stačí standardní POSIXové signály). Posílejte tomuto programu různé signály pomocí kill, abyste vyzkoušeli jeho chování.
  4. Napište program, který dostane jako parametr nějaký regex a pak bude číst standardní vstup (třeba bude dostávat stream z Twitteru :-)).
   Pokud při čtení někde objeví slovo vyhovující regexu, tak si ho i s časem zapíše do pomocného souboru. Ve chvíli, kdy dostane SIGINT nebo SIGTERM, tak pomocný soubor před ukončením vypíše a smaže.