Nové přístupy k matematickému zpracování dat získaných metodou vícedechového vyplavování dusíku z plic a jejich klinické využití

Podporováno:

GAUK č. 174815

Členové:

O projektu:

Test vícedechového vyplavování dusíku představuje novou metodu funkční plicní diagnostiky. Jedná se o neinvazivní a velmi senzitivní test vypovídající o nehomogenitě ventilace plic, na jejímž podkladě je možné hodnotit stav nejperifernějších dýchacích cest. Přístroj snímá řadu parametrů charakterizujících klidový dechový vzor pacienta a složení vydechovaného vzduchu. Na základě takto získaných dat počítá komerční software dodávaný k přístroji několik základních ukazatelů užívaných pro hodnocení funkčního stavu respiračního aparátu. Z množství takto naměřených dat však lze odvodit více ukazatelů. V rámci projektu chceme vyvinout software, který by byl schopen počítat i jiné klinicky významné parametry funkce plic (např. v rámci analýzy klidového dechového vzoru, další indexy a ukazatele odvozené z vícedechového testu vyplavování dusíku atd.). Za použití různých matematických nástrojů (převážně intervalové metody) chceme též zdokonalit hodnocení kvality naměřených dat, umožnit korekci některých chybně naměřených dat a také zkrátit dobu trvání testu pomocí metody extrapolace z dat. Teoreticky odvozené výsledky budou konfrontovány s reálně naměřenými daty s cílem ověřit navrhované matematické přístupy a hypotézy.

Přednášky:

Publikace: