Pokyny pro zájemce o stáž v rámci programu Erasmus

V rámci projektu Erasmus, byla s univerzitou v Bergenu uzavřena smlouva o spolupráci. Jsem garantem za UK, na norské straně je garantem prof. Jan Arne Telle z institutu informatiky. Obdobná smlouva byla uzavřena i s univerzitou v Durhamu. Tamní garantkou je Dr. Sarah Drummond. Poslední smlouva byla uzavřena i s univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici. Tamní garantkou je Dr. Dana Horváthová.

V rámci každé dohody byla smluvena podpora stáží v celkové délce 10 měsíců, což prakticky znamená že každý rok mohou dva studenti UK vycestovat na semestrální stáž do Bergenu a Banské Bystrice, a jeden student na rok (= tři trimestry) do Durhamu.

Pokud máte zájem o stáž v Bergenu či Banské Bystrici, navrhněte si semestrální studijní plán v rozsahu cca 30 kreditů. Vodítkem pro Bergen vám může být seznam nabízených přednášek, především s kódem INF.

Jednosemestrální výjezdy do Durhamu nebudou doporučeny k přijetí vzhledem k požadavkům Univerzity v Durhamu. Na stránce programu naleznete odkazy na na aktuální pravidla výjezdu a seznam modulů.

Je možné studovat i moduly z jiných kateder, ty ale z časových nebo kapacitních důvodů nemusejí být dostupné. Obecně se preferuje studium modulů z katedry informatiky. Některé informatické moduly třetího ročníku jsou k dispozici jako single i double zároveň. Takové moduly mají čtyři submoduly a při volbě single je možno studovat libovolné dva z nich, ostatní moduly lze zapsat pouze jako celek. Zvolený studijní plán není závazný, samotný zápis probíhá až po příjezdu do Durhamu a moduly je možno změnit během prvních týdnu semestru. Zkoušky jsou na konci května za celý rok, během roku je třeba zpracovat několik programů, esejí nebo jiných domácích úkolů, které se počítají do výsledné známky.
(Dle zkušeností J. Dutkeviče, který byl v Durhamu na stáži v akad. roce 2009/10)

Přihlášky se podávají k rukám koordinátora za program Informatika O. Pangráce. Pro výjezd v roce 2019 byl pro zimní semestr byl stanoven fakultní termín podání přihlášek do konkurzu na 15. duben 2019, pro výjezdy do Bergenu 29. březen 2019. Je pravděpodobné, že pro letní semestr bude stanoven termín 15. září.

Všem uchazečům o stáž v Bergenu doporučuji stáž pouze v letním semestru. Ovšem je téměř nutné podat předběžnou přihlášku na prvním konkurzu už pro zimní semestr, protože by se jinak mohlo stát, že místa pro letní semestr již budou obsazena v zimním semestru.

Uspějete-li v konkurzu, nezapomeňte se současně přihlásit do programu Erasmus na portálu univerzity v Bergenu do 15. května (pro ZS), resp. do 15. října (LS) a podobně poslat své materiály na univerzitu v Durhamu do 30. května.

Při větším počtu zájemců určím pořadí s přihlédnutím k oboru, rozsahu a kvalitě navrženého plánu, dosavadního prospěchu uchazeče a pořadí podání přihlášek.

Důležité:

Odpovědi na časté otázky


Jiří Fiala
fialazavinackam.mff.cuni.cz
březen 2019